Style
Handle: wp-block-library
URL: /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
Style
Handle: contact-form-7
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
Style
Handle: woocommerce-layout
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css
Style
Handle: woocommerce-smallscreen
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css
Style
Handle: woocommerce-general
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css
Style
Handle: woocommerce-inline
URL:
Style
Handle: yith_wccl_frontend
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/yith-woocommerce-product-add-ons/assets/css/yith-wccl.css
Style
Handle: fw-ext-forms-default-styles
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/unyson/framework/extensions/forms/static/css/frontend.css
Style
Handle: font-awesome
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/js_composer/assets/lib/bower/font-awesome/css/font-awesome.min.css
Style
Handle: bootstrap
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/jevelin/css/plugins/bootstrap.min.css
Style
Handle: jevelin-plugins
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/jevelin/css/plugins.css
Style
Handle: jevelin-theme-settings
URL: https://www.nomae.nl/app/uploads/jevelin-dynamic-styles.css
Style
Handle: jevelin-fonts
URL: https://fonts.googleapis.com/css?family=Raleway:200,300,regular,600,700,300italic,italic,600italic,700italic,|Montserrat:200,300,300italic,regular,italic,600,600italic,700,700italic,&subset=latin
Style
Handle: pageLoad
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/nomae/assets/dist/pageLoad.min.css
Style
Handle: pageLoad-desktop
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/nomae/assets/dist/pageLoad-desktop.min.css
Style
Handle: pageLoad-mobile
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/nomae/assets/dist/pageLoad-mobile.min.css
Style
Handle: main
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/nomae/assets/dist/main.min.css
Style
Handle: main-desktop
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/nomae/assets/dist/main-desktop.min.css
Style
Handle: main-tablet
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/nomae/assets/dist/main-tablet.min.css
Style
Handle: main-mobile
URL: https://www.nomae.nl/app/themes/nomae/assets/dist/main-mobile.min.css
Style
Handle: jquery-ui
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/yith-woocommerce-product-add-ons/assets/css/jquery-ui.min.css
Style
Handle: dashicons
URL: /wp-includes/css/dashicons.min.css
Style
Handle: yith_wapo_frontend-colorpicker
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/yith-woocommerce-product-add-ons/assets/css/color-picker.min.css
Style
Handle: yith_wapo_frontend
URL: https://www.nomae.nl/app/plugins/yith-woocommerce-product-add-ons/assets/css/yith-wapo.css
Style
Handle: wc-block-style
URL: https://www.nomae.nl/app/uploads/hummingbird-assets/2b5c6ca18b321755e4911dad55a1858a.css
Style
Handle: bodhi-svgs-attachment
URL: https://www.nomae.nl/app/uploads/hummingbird-assets/0f0b908715b4faac05ad7d6b264eca33.css
Style
Handle: fw-ext-builder-frontend-grid
URL: https://www.nomae.nl/app/uploads/hummingbird-assets/5f1751ed72a2b1495664234d521cf4e9.css
Dit is content

Algemene Voorwaarden

  • Unieke collectie
  • Klein en flexibel
  • Snel & makkelijk online bestellen
  • Uitgebreide maatwerkmogelijkheden
  • Ontzorging tot in detail

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen.

 

AANBIEDING

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en gelden voor levering ”Franco Huis”.

 

LEVERINGEN

1. Wij behouden ons het recht voor van meer of minder levering tot maximaal 10% op het bestelde aantal, evenals een klein verschil in kwaliteit en uitvoering.

2. Niet tijdige levering geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst, nog op schadevergoeding hoe ook genaamd.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 

BETALINGEN

1. Betalingsvoorwaarden: Rembours, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2. Voor te late betaling is de opdrachtgever, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, een rente per maand of gedeelte van een maand, over het factuurbedrag verschuldigd.

3. Alle invorderingskosten (incassokosten, in- en buiten rechte, waaronder declaraties van advokaten en procureurs, kosten van gerechtsdeurwaarders, incassoburo’s etc., plus de kosten van eventuele faillissementsaanvragen, komen volledig ten laste van de koper. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het factuurbedrag.

4. Betaling aan onze vertegenwoordigers is geen voldoening van schuld aan ons, tenzij de vertegenwoordiger door ons schriftelijk is gemachtigd tot het in ontvangst nemen van de betaling.

5. Alle betalingen dienen te geschieden op de door ons aangegeven wijze, zonder korting (tenzij uitdrukkelijk overeengekomen).

 

RECLAMES

1.Een reclame wegens manco en/of zichtbare gebreken dient binnen 8 dagen na ontvangt van de goederen bij ons te worden aangehouden. Indien een reclame naar ons oordeel juist is, zullen wij de goederen gratis vervangen. Wij zijn niet gehouden tot het voldoen van verdere schade- of kostenvergoedingen hoe ook genaamd.

2. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen of tot compensatie over te gaan.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte schade (daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie) die verband houdt met een tekortkoming door hem dan wel door hem inschakelde personen in de uitvoering van de werkzaamheden en/of leveringen. Indien opdrachtnemer in weerwil van het voorgaande van rechtswege wel aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de directe schade ter hoogte van dat gedeelte van het factuurbedrag exclusief omzetbelasting waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft , althans tot maximaal € 10.000 (zegge: t ienduizend euro), tenzij sprake is van opzet of grove schuld. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever te herstellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

 

GESCHILLEN

1. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht.

2. Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.